Khakwani, Sohail Khan, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan