Derrick, OkinyiDeya, Maseno University, Kenya, Kenya