I-chun, Liu, Yuan Ze University, Taiwan, Province of China