Uyzbayeva, Anar, Pavlodar State University named after S. Toraighyrov, Kazakhstan