Naumenko, Krystyna, Biliavska L, Pankivska Y, Povnitsa O, Vasyliuk O, Garmasheva I, and Zagorodnya S. 2019. “Anti-Herpetic Activity Exopolysaccharides Produced by Different Species of Lactic Acid Bacteria”. JOURNAL OF ADVANCES IN BIOLOGY 12 (March), 2307-15. https://doi.org/10.24297/jab.v12i0.8058.