Yu, Wenping, Shantou University, Shantou, Guangdong, 515063, P. R. China, China