Jamil, Shabana, Shah Abdul Latif University, Khairpur, Pakistan