P., Samundiswary, Pondicherry University, Pondicherry, India