El-Ghazaly, Samir, Stanford University, Palo Alto, CA, United States