K.V., Pramod, Cochin University of Science & Technology, Kochi - 682022, India