Varma, P. Suresh, Adikavi Nannaya University, Rajahmundry, India, India