Gavali, Mrs. A.V., KLECET Chikodi(Karnataka), India