A. Mikki, Mohammad, Islamic University of Gaza Gaza Strip, Palestine, Palestine, State of