Zhu, Li, School of Information Science and Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian, China