Garai, Arindam, Sonarpur Mahavidyalaya, Sahid Biswanath Sarani, Sonarpur, Kolkata-149, India