A. ElKhatib, Akram, Suez Canal University,Egypt Gaza Strip, Palestine, Palestine, State of